AVG TC CLIAS

Privacybeleid SV Clias, afdeling Tennis


Tennisclub Clias hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens e.e.a vastgesteld in de AVG-verklaring september 2019.
Het zal zo vaak als nodig is, worden herzien en aangepast. Leden, bestuur en/of wettelijke
verplichtingen kunnen hiertoe de oorzaak zijn. Het beheer van dit document en het op correcte
wijze uitvoeren is de verantwoording van het bestuur. Wij, bestuur van tc Clias, doen er alles aan
om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. tc Clias
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene


Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
• zorgen dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• zorgen dat alleen direct betrokken medewerkers inzage hebben in de persoonsgegevens
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Verwerking van persoonsgegevens van Leden
Persoonsgegevens van leden worden door tc Clias verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie;
• Informatie verstrekken;
• Om de relatie met de leden te onderhouden;
Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de beleidsvoering van tc Clias voor
de vereniging- en beleidstaken. tc Clias informeert de leden over de wijze waarop zij met de
persoonsgegevens omgaat via het huishoudelijk reglement, de algemene ledenvergaderingen en via
de website. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan tc Clias de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Geboortedatum;
• Adres;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Bank- of gironummer
• Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door tc Clias opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de periode van uw lidmaatschap. Na het beëindigen van het
lidmaatschap worden de gegevens binnen de gestelde termijn verwijderd uit de administratie.


www.clias.nl wildervank april 2019


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Hierbij is te denken aan de
overkoepelende bond KNLTB.
Wij geven alleen persoonsgegevens door indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een
voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons
opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger. Minderjarigen leden worden aangemeld via de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
tc Clias bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
• Alle personen die namens tc Clias van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We maken gegevens anoniem en zorgen voor het versleutelen van persoonsgegevens als
daar aanleiding toe is;
• Opslag geschied centraal via een systeem bij de KNLTB. Zij maken back-ups van de
persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Onze bestuursleden, en site- en facebook-beheerders zijn geïnformeerd over het belang
van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de
door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan
een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij
dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid in algemene zin vragen heeft hierover kunt u
gerust contact met ons opnemen.
www.clias.nl wildervank april 2019

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

N.v.t.

TC Clias

Woortmanslaan 39A
9648 AA Wildervank